LOVE FOR DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB

§1:
Dansk Ortopædisk Selskab har til formål:
– at fremme ortopædkirurgisk videnskabeligt arbejde og samarbejde såvel nationalt som internationalt.
– at fremme dansk ortopædkirurgisk uddannelse.
– at fremme dansk ortopædkirurgisk virksomhed ved et nært samarbejde med andre videnskabelige selskaber.
– at fremme ortopædkirurgisk forskning, uddannelse og efteruddannelse ved at yde økonomisk støtte hertil efter indstilling fra bestyrelsen.

§2:
Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan denne som
1. ordinære medlemmer optage:
– læger med dansk autorisation.

Ordinære medlemmer, der fratræder deres stilling eller bliver 67 år, fritages for kontingent, men bevarer stemmeretten.

2. ekstraordinære medlemmer uden stemmeret optage:

 – andre videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende til den lægevidenskabelige embedseksamen, hvis arbejde har relation til ortopædisk kirurgi, og som ved deres virksomhed medvirker til fremme af Selskabets formål.

Ekstraordinære medlemmer, som overgår til pension, fritages for kontingent.

§3:
Æresmedlemmer kan udnævnes ved generalforsamlingens beslutning med 2/3 majoritet efter motiveret indstilling af bestyrelsen. Æresmedlemmer har kun stemmeret for så vidt de opfylder betingelserne for ordinært medlemskab.

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent.

§4:
Som udmeldt betragtes den, som ikke trods påkrav har betalt kontingent i 2 år.
Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen.
Et medlem kan ekskluderes ved generalforsamlingsbeslutning med 2/3 majoritet efter motiveret indstilling fra bestyrelsen.

§5:
Bestyrelsen består af formand, næstformand, afgående formand, kasserer, redaktør for Selskabets medlemsorgan, formand for uddannelsesudvalget, formand for det videnskabelige udvalg samt formand for kvalitetsudvalget.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 1 time før generalforsamlingens begyndelse.
Mindst ét af bestyrelsens medlemmer skal være yngre læge på valgtidspunktet. Formand og næstformand vælges for 2 år og kan ikke umiddelbart genvælges til samme post. Når der vælges ny formand, indtager den tidligere formand posten som afgående formand. Der kan derfor ikke foretages valg til denne post. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år og kan genvælges for yderligere en periode. Afgående formand udgår af bestyrelsen efter 2 år.
Ved vakance i en valgperiode vælges på førstkommende generalforsamling nyt bestyrelsesmedlem for resten af perioden. En sådan valgperiode præjudicerer ikke ordinær valgbarhed i henhold til Selskabets love.

Pensionerede medlemmer kan ikke vælges til Selskabets bestyrelse.

§6:
Bestyrelsen tegner selskabet og leder dets daglige forretninger. Alle udvalg i selskabet refererer til bestyrelsen og kan ikke, bortset fra områder der af bestyrelsen er delegeret til udvalgene, tegne selskabet. Udvalgene kan derfor ikke uden bestyrelsens samtykke agere i forhold til samarbejdspartnere, offentlige myndigheder m.v.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved afstemning, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg til afgrænsede opgaver. Bestyrelsen vælger udvalgets formand og afgør, hvorvidt et bestyrelsesmedlem skal være medlem af udvalget.

Bestyrelsen kan udpege medlemmer af selskabet til at repræsentere selskabet i udvalg, råd, kommissioner m.v.. Disse repræsenterer selskabet, og kan ikke uden bestyrelsens accept på selskabets vegne indgå aftaler, deltage i udtalelser, medvirke ved udgivelse af rapporter m.v. De udpegede skal én gang årligt give en kort rapport til bestyrelsen om udvikling m.v. i det arbejde, hvor de er udpegede som repræsentanter for selskabet.

§7:
Rejser, som bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer foretager på Selskabets vegne, betales efter DADL’s regler.

§8:
Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året ved bestyrelsens foranstaltning.
Meddelelse om tid, sted, og dagsorden samt oplysning om bestyrelsens forslag til kandidat/er til eventuelt/eventuelle valg skal tilstilles medlemmerne senest 14 dage forud for mødet.

Bestyrelsen kan – når den anser det for fornødent – indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og den er pligtig til at gøre det, når 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling. Dog kan bestyrelsen, når særlige forhold gør det ønskeligt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel.

§9:
På generalforsamlingen vælges en dirigent som leder af forhandlingerne. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men den kan kun tage beslutning om sager, som er optaget på den udsendte dagsorden.
Til beslutning om lovændringer kræves 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende medlemmer. Dog skal sådanne forslag sendes til urafstemning, når blot 25 af generalforsamlingen forlanger det.

§10:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, hvor regnskabet forelægges til godkendelse. Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være gennemset af den lægelige revisor og være godkendt af en statsautoriseret revisor. Den lægelige revisor vælges for 4 år. Genvalg kan finde sted én gang.

§11:
Selskabet afholder mindst et årligt møde.

§12:
Dansk Ortopædisk Selskab er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber og repræsenteres her af formanden samt udpeget af bestyrelsen det antal repræsentanter, som medlemstallet berettiger til.
Dansk Ortopædisk Selskab er medlem af EFORT (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology), og repræsenteres her af formanden og den afgående formand.
Dansk Ortopædisk Selskab er medlem af NOF (Nordisk Ortopædisk Forening) og repræsenteres i dennes bestyrelse af formanden.

§13:
Stk. 1,
Uddannelsesudvalg

Generalforsamlingen vælger et uddannelsesudvalg. Udvalgets opgave er planlægning og  koordinering af Selskabets uddannelses- og kursusvirksomhed samt at vejlede bestyrelsen i sager af uddannelsesmæssig karakter. Udvalget består af formand og 5 medlemmer. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen j.f. § 5.

Ét udvalgsmedlem vælges ved skriftlig afstemning af læger ansat i ortopædkirurgisk hoveduddannelsesstilling. Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, vælges for 2 år og skal på valgtidspunktet være ansat i en hoveduddannelsesstilling.

Ét udvalgsmedlem indstilles af bestyrelsen for YODA (Yngre Ortopædkirurger Danmark). Medlemmet, der skal være medlem af Dansk Ortopædisk Selskab, indstilles for en 2-årig funktionsperiode. Genindstilling kan ikke finde sted.

De 3 øvrige medlemmer af udvalget, der skal være speciallæger på valgtidspunktet, vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang.

Forslag til valg af medlemmer af uddannelsesudvalget skal være Selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

I tilfælde af at der gennemføres afstemninger i udvalget, og der opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Stk. 2,
Videnskabeligt udvalg

Generalforsamlingen vælger et videnskabeligt udvalg. Udvalgets opgave er at sikre og udvikle selskabets videnskabelige aktiviteter, herunder efter aftale med bestyrelsen at planlægge selskabets videnskabelige møder. Udvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen om modtagere fra DOS Fonden samt vedligeholder oversigt over danske ortopædkirurgiske publikationer, herunder videnskabelige afhandlinger på selskabets hjemmeside.  Udvalget  består af formand og 4 medlemmer, herunder selskabets redaktør, der er medlem af udvalget. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen j.f. § 5.

De 3 øvrige medlemmer af udvalget vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted én gang. Ét af disse udvalgsmedlemmer skal på valgtidspunktet være yngre læge.

Forslag til valg af medlemmer af det videnskabelige udvalg skal være Selskabets formand i hænde senest 1 time før den årlige generalforsamling.

Stk. 3,
Kvalitetsudvalg

Udvalgets opgave er at sikre at videnskabelig viden implementeres i den daglige kliniske praksis. Udvalget er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde kliniske vejledninger, referenceprogrammer m.v. Udvalget skal sikre koordinering og erfaringsudveksling mellem fagområderne inden for det ortopædkirurgiske speciale, herunder DOO (Danske Ortopæders Organisation) og mellem de kliniske databaser inden for specialet, ligesom udvalget efter aftale med bestyrelsen kan tage initiativ til samarbejde med aktører inden for kvalitetsområdet, herunder patientorganisationer.

Udvalget består af formand og en repræsentant for hvert af de af generalforsamlingen anerkendte fagområder indenfor det ortopædkirurgiske speciale samt en repræsentant for DOO. Udvalgets formand er medlem af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen j.f. § 5.

De af generalforsamlingen anerkendte fagområder udpeger hver ét medlem til udvalget. Medlemmerne har en funktionstid på 3 år og kan genudpeges én gang. Ved udpegelsen skal det i videst muligt omfang sikres, at medlemmerne også kan repræsentere databaserne inden for fagområdet.

§ 14:
Dansk Ortopædisk Selskab deltager i den decentrale vurdering af ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne i ortopædisk kirurgi. Hovedkursuslederen har plads i alle tre uddannelsessekretariaters ansættelsesudvalg. Dansk Ortopædisk Selskab udpeger desuden mindst 2 deltagere til hvert ansættelsesudvalg i uddannelsesregionerne.

§15:
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med virkning ved udgangen af regnskabsåret.

§16:
Dansk Ortopædisk Selskab kan opløses, når 2/3 af medlemmerne skriftligt udtaler ønske herom. Beslutningen skal dog bekræftes på en følgende, normalt indvarslet generalforsamling med 2/3 majoritet. Opløses Selskabet, beslutter den opløsende generalforsamling om anvendelsen af de tilstedeværende værdier.

Overgangsbestemmelser:
De foretagne lovændringer har gyldighed fra vedtagelsen.

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 24. oktober 2013